Ruch Światło – Życie: Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami.
Są to:

 • codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
 • codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
 • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw),
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.
Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary). Im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”
www.dk.oaza.pl

W naszej parafii w chwili obecnej istnieją
cztery kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu
w terminie wcześniej ustalonym w ramach kręgu

Grupy

Na terenie parafii działa kilkanaście grup.

Świetlica

Oferta świetlicy adresowana jest do dzieci i młodzieży – uczących się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z Radymna i okolic potrzebujących opieki i wsparcia.

Działalność Świetlicy opiera się na ogólnoludzkich wartościach etyki chrześcijańskiej.

Główne cele świetlicy to:

 1. Zorganizowanie wychowankom świetlicy fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych.
 3. Oddziaływanie terapeutyczne mające na celu łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, podnoszenie ich kultury osobistej.
 4. Uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań i inwencji twórczej uczestników świetlicy.
 5. Współpraca z rodziną dziecka, zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy.

W ramach zajęć świetlicy środowiskowej przewidziane są następujące formy działania :

Zajęcia edukacyjne i pomoc w nauce

 • pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje, ćwiczenie umiejętności szkolnych
 • wyrównywanie zaległości szkolnych
 • zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie języków obcych (w stopniu rozszerzonym)
 • oglądanie filmów edukacyjnych, organizowanie quizów, konkursów z zakresu różnych dziedzin wiedzy szkolnej

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia czytelnicze, biblioteczne
 • inne, w zależności od potrzeb

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną

 • gry i zabawy zręcznościowe, zespołowe
 • zajęcia na boisku szkolnym, sali gimnastycznej
 • zajęcia, spacery w terenie
 • turnieje i rozgrywki sportowe

Organizujemy dożywianie wychowanków w formie podwieczorków.

W świetlicy funkcjonuje regulamin, opracowany przez kadrę opiekunów świetlicy. Regulamin określa zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków, zawiera ich prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary. Z regulaminem zapoznawani są wychowankowie i rodzice.

Inne działania świetlicy organizowane będą w zależności od pojawiających się potrzeb dzieci i rodziców, inicjatyw osób zaangażowanych, nadarzających się okazji, propozycji środowiska oraz możliwości finansowych .

 

Zachęcamy ludzi dobrej woli do pracy jako WOLONTARIUSZ na rzecz świetlicy!

Adres:

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a
37-550 Radymno

Godziny otwarcia:

od 14.00 do 19.00
od poniedziałku do piątku

 

REKRUTACJA

odbywać się będzie codziennie w godzinach funkcjonowania świetlicy, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego(zapisu) pod numerem:

(0-16) 62-81-059

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

 1. Pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie.
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
 3. Szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

Dla konkretnej, codziennej realizacji tych celów posługuje się Apostolat Maryjny dziesięcioma szczegółowymi radami, z których prawie wszystkie mają swoje uzasadnienie w tekstach Pisma św. Są to następujące rady:

 1. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną! Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie! (Łk 21,36).
 2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową! Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4).
 3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników! Módlcie się jeden za drugiego… Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).
 4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40).
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! Weselcie się z tymi którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15).
 6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4, 4). Weselcie się nadzieją! (Rz 12,12).
 7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem (Jr 11, 4).
 8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask – słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.
 9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha (Rz 12,11).
 10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! Ci którzy wierzą w Boga mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów (Tt 3, 8-14).

Rolę tę spełniają comiesięczne spotkania każdego 27 dnia miesiąca, dni skupienia, rekolekcje, udział w pielgrzymkach itp.. W parafiach natomiast działają przewodniczący parafialni Apostolatu Maryjnego oraz ich zastępcy.
Podstawowym ich zadaniem jest pośredniczenie między duszpasterstwem parafialnym a zaangażowanym w danej parafii Apostolatem Maryjnym. Powiązanie działalności Apostolatu Maryjnego z duszpasterstwem parafialnym nie tylko zapewnia opiekę duchową i chroni przed ewentualnym wypaczeniem idei i założeń Apostolatu Maryjnego, ale równocześnie sprawia, że apostołowie maryjni biorą czynny udział w życiu parafii, podejmują konkretne prace i służą niezwykle wydatną pomocą duszpasterzom.

SPOTKANIA :
KAŻDY 27 DZIEŃ MIESIĄCA PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.

Jej celem jest:
– włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi (KK, n. 33).
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33)

SPOTKANIA AKCJI KATOLICKIEJ:
PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ

Dziewczęca Służba Maryjna

Hasłem DSM jest „Przez Maryję do Jezusa„.
Celem DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.
Dziewczęta zgromadzone w grupie starają się postępować według tzw. maryjnych zasad. Od Maryi uczą się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego co trudne, a przede wszystkim miłowania Jezusa.

„Pięć Zadań Dziecka Maryi”.

Dziewczynki:

 • Mają być posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.
 • Żyć w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość Chrystus mieszkał we wspólnocie Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 • Mają wszędzie nieść radość- zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący.
 • Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż mają dodawać drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.
 • Stałym pragnieniem dziewczynek ma być to, aby żyły stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymują dziewczynki ma się stać ich tarczą w walce ze złem i przypominać, że należą do Maryi jako Jej dzieci.

Strony